Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 121Kárné řízení proti exekutorovi

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců.

(2) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření provede ministerstvo.