Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 374Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy
(1) Pohledávky jsou uspokojovány před pohledávkami nezajištěných věřitelů

a) z té části vkladů fyzických osob, malých a středních podniků, která přesahuje limit pojištění podle § 41e odst. 2 zákona o bankách,

b) z vkladů fyzických osob, malých a středních podniků, které by byly pojištěnými vklady ve smyslu § 41c zákona o bankách, kdyby nebyly přijaty prostřednictvím pobočky ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,

c) z vkladů do výše náhrady podle § 41e odst. 2 zákona o bankách a

d) Fondu pojištění vkladů vzniklé podle § 41h odst. 2 zákona o bankách.

(2) Pohledávky podle odstavce 1 písm. c) a d) jsou uspokojovány před pohledávkami podle odstavce 1 písm. a) a b).