Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 471

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.