Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44aa

Česká národní banka zajistí, aby výkon dohledu podle jiných právních předpisů a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a rovněž veškeré činnosti související s výkonem dohledu byly oddělené a nezávislé na výkonu činností spojených s řešením problémů subjektů, které podléhají jejímu dohledu podle § 44 odst. 1 písm. a) až c) a e) a podle § 44 odst. 3. Česká národní banka informuje o oddělení výkonu dohledu a výkonu činností spojených s řešením problémů těchto subjektů Evropskou komisi a Evropský orgán pro bankovnictví a uvede způsob rozdělení povinností a odpovědností. Ustanovení § 5 odst. 1 tím není dotčeno.