Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 49a

(1) Česká národní banka vydává způsobem umožňujícím dálkový přístup Věstník České národní banky (dále jen „Věstník“).

(2) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(3) Česká národní banka vydává úřední sdělení České národní banky, kterými informuje zejména o rozhodnutích bankovní rady o úrokových sazbách, o výkladových stanoviscích České národní banky, o podmínkách pro provádění obchodů České národní banky a o skutečnostech důležitých pro osoby, které působí na finančním trhu.

(4) Úřední sdělení České národní banky podepisuje člen bankovní rady.

(5) Úřední sdělení České národní banky se uveřejňuje ve Věstníku.