Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DVANÁCTÁSPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

§ 46cZvláštní ustanovení o rozkladu

Pro ukončení řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí České národní banky podle tohoto nebo jiného zákona se použijí ustanovení správního řádu o odvolání.

§ 46dSprávní poplatky

Správní poplatky za úkony České národní banky podle jiného právního předpisu jsou příjmem České národní banky.

§ 46eOdpovědnost právního nástupce dohlížené právnické osoby za správní delikt

(1) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, přechází na jejího právního nástupce.

(2) Přešla-li odpovědnost podle odstavce 1 na více právních nástupců právnické osoby, přihlédne se při rozhodování o druhu a výměře sankce i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody z protiprávní činnosti, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich v této činnosti pokračuje.

(3) Zanikne-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více, jsou povinni zaplatit pokutu společně a nerozdílně.