Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 42

(1) Česká národní banka k zajištění úkolů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie

a) zajišťuje statistické výkaznictví včetně získávání a shromažďování údajů pro statistické účely,

b) zpracovává a vytváří statistické informace a sestavuje, vede a uveřejňuje statistiky,

c) podílí se na tvorbě statistik Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a přispívá k sestavování statistik Evropské unie.

(2) K zajištění úkolů podle odstavce 1 předává Česká národní banka ve stanovených termínech statistické informace a individuální údaje v požadované struktuře a podrobném členění Evropské centrální bance a Eurostatu.

(3) K zajištění úkolů uvedených v odstavci 1 zabezpečuje Česká národní banka metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení požadovaných údajů včetně popisu jejich struktur.

(4) K zajištění úkolů podle odstavce 1 je Česká národní banka oprávněna požadovat a využívat pro statistické účely údaje a informace, které jsou potřebné pro sestavení statistik Evropského systému centrálních bank, Evropské centrální banky nebo Evropské unie a které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě jiných právních předpisů, pokud jsou takové údaje a informace ministerstvy a jinými správními úřady zpracovány a jsou-li dostupné v jejich informačních systémech. Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny České národní bance potřebné údaje na její vyžádání bezplatně poskytnout.