Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST PÁTÁNÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 23

Česká národní banka stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky obchodů, které provádí podle tohoto zákona a jiných zákonů.

§ 24

(1) Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny mít na účtu u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů jako povinné minimální rezervy. Povinné minimální rezervy se udržují v českých korunách a mohou být úročeny.

(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků osoby, která je povinna udržovat povinné minimální rezervy (dále jen „povinná osoba“), snížených o závazky této povinné osoby vůči jiným povinným osobám. Vyžaduje-li to měnová politika České národní banky, výše povinných minimálních rezerv může být stanovena rozdílně pro druhově určené povinné osoby.

§ 25

Pokud povinná osoba neudržuje stanovené povinné minimální rezervy, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou nejsou stanovené povinné minimální rezervy naplněny, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku průměrné lombardní sazby v období, po které měla povinné minimální rezervy udržovat.

§ 26

Česká národní banka stanoví vyhláškou

a) výši povinných minimálních rezerv,

b) den, od něhož povinná osoba musí ve stanovené výši povinné minimální rezervy udržovat,

c) období, po které se povinné minimální rezervy udržují,

d) okruh závazků, ze kterých se povinné minimální rezervy udržují, a zdrojů údajů o těchto závazcích,

e) postup, jakým bude určena stanovená výše povinných minimálních rezerv v případě, že povinná osoba údaje, ze kterých se výše povinných minimálních rezerv stanoví, České národní bance nepředloží.