Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky.

(2) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky.

(3) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.

(4) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 roků.

(5) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatně výdělečné činnosti s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku. Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě.

(6) Členem bankovní rady může být jmenován občan České republiky, který

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání,

c) je bezúhonný,

d) je v měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou osobností.

(7) Bezúhonnou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.

(8) Členové bankovní rady jsou zaměstnanci České národní banky.

(9) Výkon funkce člena bankovní rady končí

a) uplynutím jeho funkčního období,

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce a nebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném odvolání nebo vzdání se funkce.

(10) Člen bankovní rady může být z funkce odvolán pouze tehdy, přestal-li splňovat podmínky požadované k jejímu výkonu nebo dopustil-li se vážného pochybení. Rozhodnutí o odvolání guvernéra se doručuje rovněž Radě guvernérů Evropské centrální banky.

(11) Není-li funkce guvernéra obsazena, pověří bankovní rada některého z viceguvernérů výkonem funkce guvernéra na dobu, než bude jmenován nový guvernér. Pověřený viceguvernér vykonává funkci guvernéra v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti.