Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA VODPOVĚDNÝ POJISTNÝ MATEMATIK A ÚČETNICTVÍ POJIŠŤOVNY A ZAJIŠŤOVNY

§ 80Odpovědný pojistný matematik

(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je povinna ustanovit a po celou dobu své činnosti mít odpovědného pojistného matematika, kterým může být pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků vedeném Českou národní bankou. Tato povinnost se vztahuje též na pojišťovnu z třetího státu a zajišťovnu z třetího státu, a to po celou dobu provozování její pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České republiky.

(2) Česká národní banka zapíše do seznamu odpovědných pojistných matematiků fyzickou osobu, která prokáže splnění podmínek bezúhonnosti podle § 8 odst. 2 a předloží

a) doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru matematiky a nejméně tříleté praxi v oboru pojistné matematiky a

b) osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace se sídlem v Kanadě,

nebo fyzickou osobu, která je občanem jiného členského státu a která se prokáže oprávněním k výkonu činnosti odpovědného pojistného matematika vydaným příslušným orgánem jiného členského státu.

(3) Zahraniční fyzická osoba, s výjimkou fyzické osoby, která je občanem členského státu, doloží též povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky na základě dlouhodobého víza.

(4) V případě pochybností o rozsahu osvědčení vydaného zahraniční organizací pojistných matematiků rozhodne Česká národní banka o zápisu do seznamu odpovědných pojistných matematiků po konzultaci s organizací pojistných matematiků se sídlem v České republice akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace se sídlem v Kanadě.

(5) Česká národní banka vyškrtne odpovědného pojistného matematika ze seznamu odpovědných pojistných matematiků, jestliže tato osoba zemře nebo již nesplňuje podmínky stanovené pro jeho činnost tímto zákonem nebo závažně nebo opakovaně poruší povinnosti stanovené mu tímto zákonem anebo o to požádá. Osoba, která byla vyškrtnuta ze seznamu odpovědných pojistných matematiků z důvodu porušení povinností stanovených tímto zákonem, může být znovu zapsána do tohoto seznamu po uplynutí lhůty 10 let ode dne, ke kterému Česká národní banka tuto osobu ze seznamu vyškrtla. Svoje rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu oznámí Česká národní banka písemně do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušné pojišťovně nebo příslušné zajišťovně, pro kterou tato osoba vykonávala činnost odpovědného pojistného matematika.

(6) Seznam podle odstavce 2 a jeho změny Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Odpovědný pojistný matematik oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu skutečností uvedených v odstavcích 2 a 3.

§ 81Práva a povinnosti spojené s výkonem činnosti odpovědného pojistného matematika

(1) Odpovědný pojistný matematik tuzemské pojišťovny a pojišťovny z třetího státu posuzuje správnost

a) rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou,

b) způsobu výpočtu sazeb pojistného a jejich přiměřenosti,

c) výše technických rezerv a finančního umístění,

d) výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti,

e) pojistně matematické metody používané při provozované pojišťovací, popřípadě zajišťovací činnosti.

(2) Odpovědný pojistný matematik tuzemské zajišťovny a zajišťovny z třetího státu posuzuje správnost

a) způsobu výpočtu sazeb zajistného,

b) výše technických rezerv a finančního umístění,

c) výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti,

d) pojistně matematické metody používané při provozované zajišťovací činnosti.

(3) Odpovědný pojistný matematik ověřuje správnost údajů ve výkazu, který předkládá pojišťovna podle odstavce 1 nebo zajišťovna podle odstavce 2 České národní bance v souvislosti s tvorbou technických rezerv a skladbou finančního umístění, se solventností nebo na základě písemného požadavku České národní banky. Odpovědný pojistný matematik podá na žádost České národní bance vysvětlení k výkazům, jejichž správnost ověřil.

(4) Pojišťovna podle odstavce 1 nebo zajišťovna podle odstavce 2 je povinna mít po celou dobu své činnosti odpovědného pojistného matematika, zabezpečit mu trvalý přístup k informacím o její činnosti, které si odpovědný pojistný matematik v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona vyžádá, a předkládat mu k podpisu výkazy podle odstavce 3. Provozuje-li tato pojišťovna nebo tato zajišťovna pojišťovací nebo zajišťovací činnost současně pro neživotní i životní pojištění, může mít pro každou z těchto činností jiného odpovědného pojistného matematika.

(5) Odpovědný pojistný matematik v případě zjištění nedostatků v hospodaření pojišťovny podle odstavce 1 nebo zajišťovny podle odstavce 2, které souvisejí s výkonem jeho činnosti podle tohoto zákona, navrhuje statutárnímu orgánu této pojišťovny nebo této zajišťovny opatření k odstranění nedostatků. Pokud navrhovaná opatření nejsou realizována a další vývoj hospodaření takové pojišťovny nebo takové zajišťovny ohrožuje splnitelnost jejích závazků, odpovědný pojistný matematik bezodkladně informuje o této skutečnosti Českou národní banku.

(6) Odpovědný pojistný matematik pojišťovny podle odstavce 1 a zajišťovny podle odstavce 2 vypracuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní rok a předloží ji této pojišťovně nebo zajišťovně. Pojišťovna nebo zajišťovna předloží zprávu odpovědného pojistného matematika České národní bance bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika stanoví vyhláška.

§ 82Účetnictví, audit a uveřejňování údajů o činnosti

(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pojišťovna z jiného členského státu, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z jiného členského státu a zajišťovna z třetího státu, která svoji činnost na území České republiky provozuje prostřednictvím pobočky, vede účetnictví podle zákona upravujícího vedení účetnictví.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu oznámí České národní bance výběr auditora nebo auditorské společnosti (dále jen „auditor“), který má provést audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky podle odstavce 1.

(3) Ověření účetní závěrky pojišťovny nebo zajišťovny a konsolidované účetní závěrky tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny může provést pouze auditor, kterého Česká národní banka neodmítla do 30 dnů ode dne oznámení o výběru auditora podle odstavce 2.

(4) Česká národní banka auditora odmítne, pokud

a) je nebo v posledních 2 letech byl personálně nebo majetkově propojen s tuzemskou pojišťovnou, tuzemskou zajišťovnou, pojišťovnou z třetího státu nebo zajišťovnou z třetího státu, ve které má provést audit, nebo jestliže z jiných důvodů neposkytuje záruku nezávislého výkonu činnosti auditora,

b) jeho zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu pojišťoven nebo zajišťoven nebo jeho dosavadní praxe nedává jistotu řádného výkonu auditu, a to s ohledem na rozsah a složitost činností vykonávaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které má provést audit, nebo

c) řádně a včas neupozornil v auditorských zprávách na závažné nedostatky v účetní závěrce nebo na nedodržování povinností vyplývajících z právních předpisů.

(5) Valná hromada nebo členská schůze, která schvaluje řádnou účetní závěrku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, musí být svolána nejpozději do 4 měsíců od posledního dne účetního období, za které se tato účetní závěrka sestavuje. Pokud valná hromada nebo členská schůze tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí, pojišťovna nebo zajišťovna bez zbytečného odkladu zašle České národní bance způsob řešení připomínek valné hromady nebo členské schůze k ní.

(6) Pojišťovna nebo zajišťovna umožní každému nahlédnout do své účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu je povinna uveřejňovat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou údaje o sobě, o složení akcionářů, o struktuře skupiny, jejíž je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.

(8) Oznámení o výběru auditora tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího státu podle odstavce 2 obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo auditora,

b) dobu a obsah dosavadní činnosti auditora v oblasti účetnictví pojišťoven,

c) popis činností doposud vykonávaných v oblasti auditu pojišťoven nebo zajišťoven, popřípadě jiných finančních institucí,

d) kárná opatření přijatá Komorou auditorů České republiky nebo jinou obdobnou institucí v zahraničí vůči auditorovi, byla-li taková přijata, a

e) informaci o personálním nebo majetkovém propojení s pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které má provést audit, je-li takové propojení.

§ 83Mimořádný audit

(1) Česká národní banka může rozhodnout o provedení mimořádného auditu, a to v případě, zjistí-li nedostatky ve zprávě auditora předložené jí podle § 85 odst. 2 písm. a) České národní bance. Osobu auditora a podmínky provedení mimořádného auditu určí Česká národní banka.

(2) Náklady mimořádného auditu nese Česká národní banka. Pokud mimořádný audit potvrdí důvody, pro které Česká národní banka zpochybnila správnost původního auditu, uhradí auditor, který provedl původní audit, České národní bance jí vynaložené náklady na provedení mimořádného auditu.