Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 118Společná ustanovení k odnětí povolení

(1) Česká národní banka je oprávněna změnit tuzemské pojišťovně, tuzemské zajišťovně, pojišťovně z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu rozsah povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti odnětím části jí Českou národní bankou uděleného povolení, a to odnětím povolení

a) k provozování pojišťovací činnosti podle jednoho nebo více pojistných odvětví,

b) k provozování zajišťovací činnosti pro životní nebo neživotní zajištění, pokud bylo zajišťovně nebo pojišťovně uděleno povolení k provozování obou typů zajišťovací činnosti současně, nebo

c) k činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností,

jestliže tato pojišťovna nebo zajišťovna přestala splňovat některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro rozsah jí povolené činnosti, přičemž je nepochybné, že tuto podmínku splní po změně rozsahu jí povolené činnosti; v takovém případě se omezení činnosti podle § 116 odst. 4 a § 117 odst. 3 vztahují pouze na tu část činnosti, na kterou se vztahuje rozhodnutí o odnětí povolení.

(2) Účastníkem řízení o odnětí povolení podle § 116 odst. 1 nebo podle § 117 odst. 1 nebo o změně rozsahu uděleného povolení podle odstavce 1 je pouze dotčená pojišťovna nebo zajišťovna. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může být vydání rozhodnutí o odnětí povolení prvním úkonem v řízení.

(3) Rozhodnutí o odnětí povolení, které nabylo právní moci, Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne nabytí jeho právní moci a informuje o něm veřejnost prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

(4) V případě odnětí povolení tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně informuje Česká národní banka o tomto rozhodnutí příslušné orgány dohledu ostatních členských států. Společně s těmito orgány dohledu přijme opatření nutná k ochraně účastníků pojištění, zejména s cílem zabránit dalšímu působení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny jak na území České republiky, tak i v rámci jiných členských států, a s cílem zabránit volnému nakládání s jejími aktivy. To platí obdobně i v případě odnětí povolení pojišťovně z třetího státu nebo zajišťovně z třetího státu, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti i v jiném členském státě než České republice.

(5) Je-li důvodem odnětí povolení předlužení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny nebo pobočky pojišťovny z třetího státu, anebo pobočky zajišťovny z třetího státu, jehož důsledkem je podání insolvenčního návrhu, informuje o této skutečnosti Česká národní banka neprodleně po odnětí povolení orgány dohledu všech členských států. Informace obsahuje i upozornění na možné dopady tohoto rozhodnutí.