Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 87Základní ustanovení

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad činností tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny,

a) která má účast nejméně v jedné pojišťovně nebo zajišťovně,

b) která je ovládanou osobou pojišťovací holdingové osoby nebo pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího státu, nebo

c) která je ovládanou osobou pojišťovací holdingové osoby se smíšenou činností nebo smíšené finanční holdingové osoby,

(dále jen „dohled ve skupině“).

(2) Předmětem dohledu ve skupině je

a) dohled nad dodržováním požadované výše upravené míry solventnosti podle § 79,

b) dohled nad operacemi uvnitř skupiny podle § 89,

c) schvalování osob ve vedení pojišťovací holdingové osoby podle § 92;

tím nejsou dotčena ustanovení o dohledu nad činností pojišťovny a zajišťovny na individuálním základě podle § 84 až 86.

(3) Při výkonu dohledu ve skupině zohlední Česká národní banka všechny skutečnosti, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit finanční situaci tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a které se týkají

a) ovládané nebo přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny,

b) osob, které mají účast v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, a

c) ovládaných nebo přidružených osob osoby, která má účast v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně.