Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 123Likvidace tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

(1) Nedojde-li ke zrušení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny její fúzí s jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo k jejímu zrušení rozdělením, zrušuje se pojišťovna nebo zajišťovna s likvidací.

(2) Likvidátora jmenuje a odvolává Česká národní banka, která vede seznam likvidátorů.

(3) Výši odměny likvidátora určuje Česká národní banka současně s jeho jmenováním.

(4) Aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, a aktiva ve výši požadavku na garanční fond podle § 77, slouží přednostně pro vypořádání nároků vyplývajících z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

(5) Pro likvidaci tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, které nebylo před likvidací odňato povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, platí § 116 odst. 4 obdobně. Vstup do likvidace však nastává teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka této pojišťovně nebo zajišťovně odňala povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

(6) V případě likvidace tuzemské pojišťovny musí být závazky vzniklé na základě smluv uzavřených prostřednictvím poboček nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby plněny stejným způsobem jako závazky vzniklé na základě jiných pojistných smluv této pojišťovny. To platí obdobně v případě likvidace tuzemské zajišťovny.

(7) Závazky vzniklé z provozované pojišťovací činnosti se uspokojí bez ohledu na národnost, státní příslušnost, pohlaví, bydliště nebo jiná podobná kritéria.

(8) K výmazu tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z obchodního rejstříku je třeba souhlas České národní banky.