Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ŠESTÁZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 136

(1) Česká národní banka upraví vyhláškou

a) požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 7 odst. 3),

b) formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o udělení povolení k provozování

1. pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou (§ 15 odst. 4),

2. pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu (§ 34 odst. 4),

3. zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou (§ 37 odst. 4),

4. zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu (§ 48 odst. 4),

c) formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti v tuzemské pojišťovně (§ 25 odst. 7) a v tuzemské zajišťovně (§ 43 odst. 7),

d) formu, termíny a způsob předkládání statistických informací podle § 31 odst. 3,

e) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní bance předložen (§ 55 odst. 1),

f) metody, kterými se stanoví výpočet výše vyrovnávací technické rezervy a podmínky jejího čerpání (§ 64 odst. 1),

g) postup, kterým se určuje maximální výše technické úrokové míry (§ 65 odst. 4),

h) limity pro jednotlivé položky finanční skladby a podmínky, za kterých lze tyto položky zařadit do skladby finančního umístění (§ 74 odst. 1),

i) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o skladbě finančního umístění, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do kterých má být České národní bance předložen (§ 74 odst. 5),

j) výčet položek, ze kterých se vypočítá disponibilní a požadovaná míra solventnosti a způsob výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti, včetně položek, které lze do výpočtu zahrnout nebo odečíst pouze při splnění podmínek stanovených vyhláškou (§ 76 odst. 3),

k) formu, obsah sdělení poměrného rozdělení základního kapitálu a náležitosti žádosti o změnu poměrného rozdělení základního kapitálu (§ 76 odst. 7),

l) výčet položek, které lze zahrnout do garančního fondu (§ 77 odst. 5),

m) způsob výpočtu upravené míry solventnosti (§ 79 odst. 1),

n) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu solventnosti (§ 79 odst. 4),

o) formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika podle § 81 odst. 6,

p) rozsah, způsob a termíny uveřejňování údajů podle § 82 odst. 7,

r) způsob předkládání informací podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), náležitosti, formu, členění, termíny, způsob a lhůty pro předkládání průběžných výkazů o činnosti podle § 85 odst. 2 písm. c) a dalších informací podle § 85 odst. 3 (§ 85 odst. 6),

s) obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací nezbytných pro výkon dohledu ve skupině (§ 90 odst. 7),

t) rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do seznamu správců povinen České národní bance předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu správců podle (§ 100 odst. 2),

u) rozsah informací a dokladů prokazujících splnění provozních předpokladů pro správu převáděného pojistného kmene nebo jeho části [§ 104 odst. 4 písm. a)] a pro správu převáděného kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části [§ 107 odst. 4 písm. a)],

v) rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího státu a zajišťovny z třetího státu na území České republiky předkládaných České národní bance, způsob a lhůty pro jejich předkládání (§ 115),

w) obsah a náležitosti dokladů předkládaných k žádosti o souhlas s přeměnou (§ 122 odst. 2),

x) rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do seznamu likvidátorů povinen České národní bance předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu likvidátorů (§ 124 odst. 2).

(2) Česká národní banka je oprávněna od předložení výkazů nebo informací uvedených v odstavci 1 písm. d), e), i), p), r), s) a v) upustit nebo změnit lhůtu pro jejich předložení, pokud by takový výkaz nebo informace nebyly z objektivních důvodů vypovídající.

(3) Česká národní banka upraví vyhláškou podmínky a organizační předpoklady pro předkládání výkazů nebo informací uvedených v odstavci 1 písm. d), e), i), p), r), s) a v).

§ 137

(1) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování pojišťovací činnosti a činností s ní souvisejících podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „dosavadní zákon“), podle pojistných odvětví životních pojištění, se považuje za povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností podle tohoto zákona, a to v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v povolení. Česká národní banka vydá této pojišťovně do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona osvědčení, ve kterém uvede nová označení pojistných odvětví životních pojištění podle části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to v rozsahu povolení k provozování pojišťovací činnosti uděleného pojišťovně.

(2) V osvědčení podle odstavce 1 označí Česká národní banka pojistné odvětví uvedené v části A bodě 1 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. a) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části A bodě 2 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu II přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části A bodě 3 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. b) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části A bodě 4 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu III přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části A bodě 5 písm. a) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu VI přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistná odvětví uvedená v části A bodě 5 písm. b) a c) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu VII přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části A bodě 5 písm. d) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu IX přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části A bodě 6 přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části A bodu I písm. c) přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností podle dosavadního zákona podle pojistných odvětví neživotních pojištění nebo skupin těchto odvětví, se považuje za povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností podle tohoto zákona, a to v rozsahu pojistných odvětví nebo skupin neživotních pojištění uvedených v povolení. Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona té pojišťovně, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví nebo skupiny neživotních pojištění, v jejichž označení došlo tímto zákonem ke změně, osvědčení, ve kterém uvede nová označení pojistných odvětví nebo skupin neživotních pojištění podle částí B a C přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to v rozsahu povolení k provozování pojišťovací činnosti uděleného pojišťovně.

(4) V osvědčení podle odstavce 3 označí Česká národní banka pojistné odvětví uvedené v části B bodě 6 písm. a) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu jako pojistná odvětví uvedená v části B bodu 6 písm. a) a b) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví uvedené v části B bodě 6 písm. b) přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví uvedené v části B bodu 6 písm. c) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví č. 10 písm. b) části B přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví č. 10 písm. c) části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Pojistné odvětví č. 10 písm. c) části B přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako pojistné odvětví č. 10 písm. b) části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních pojištění písmeno c) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako skupiny neživotních pojištění písmeno e) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních pojištění písmeno d) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako skupinu neživotních pojištění písmeno c) a d) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních pojištění písmeno e) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako skupinu neživotních pojištění písmeno f) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních pojištění písmeno f) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako skupinu neživotních pojištění písmeno g) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Skupinu neživotních pojištění písmeno g) části C přílohy č. 1 k dosavadnímu zákonu označí jako skupinu neživotních pojištění písmeno h) části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

(5) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování zajišťovací činnosti a činností souvisejících se zajišťovací činností podle dosavadního zákona podle pojistných odvětví životních pojištění, se považuje za povolení k provozování zajišťovací činnosti v životním zajištění.

(6) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování zajišťovací činnosti a činností souvisejících se zajišťovací činností podle dosavadního zákona podle pojistných odvětví nebo skupin neživotních pojištění, se považuje za povolení k provozování zajišťovací činnosti v neživotním zajištění.

(7) Povolení, udělené tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu k provozování zajišťovací činnosti a činností souvisejících se zajišťovací činností podle dosavadního zákona podle pojistných odvětví životních pojištění a současně podle pojistných odvětví nebo skupin neživotních pojištění, se považuje za povolení k provozování zajišťovací činnosti pro všechny typy zajišťovacích činností.

(8) Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu osvědčení, ve kterém uvede nové označení povolené zajišťovací činnosti uvedené v odstavcích 5 až 7 podle tohoto zákona.

§ 138

(1) Pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo doručeno osvědčení České národní banky vydané podle § 137, uvede do 2 měsíců ode dne doručení tohoto osvědčení veškerá označení jí provozovaných činností do souladu s tímto osvědčením. Toto osvědčení se považuje za listinu o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního rejstříku podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.

(2) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, která je oprávněna provozovat zajišťovací činnost na základě povolení k provozování zajišťovací činnosti vydaného podle dosavadního zákona, upraví do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svoji zajišťovací činnost do souladu s tímto zákonem. V této lhůtě předloží České národní bance údaje podle § 37 odst. 3 písm. a) a údaje podle § 37 odst. 3 písm. f) bodů 4 a 5.

(3) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna provozovat zajišťovací činnost pouze formou fakultativního zajištění podle dosavadního zákona, je povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České národní bance žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti podle tohoto zákona, nebo tuto činnost ukončit. Česká národní banka rozhodne o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti po prokázaní splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 139

(1) Seznamy odpovědných pojistných matematiků, správců a likvidátorů podle dosavadního zákona se považují za seznamy odpovědných pojistných matematiků, správců a likvidátorů podle tohoto zákona.

(2) Nucená správa zavedená podle dosavadního zákona, která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, se dokončí podle dosavadního zákona.

(3) Porušení povinnosti stanovené dosavadním zákonem se posuzuje podle dosavadního zákona. U rozhodnutí Ministerstva financí nebo České národní banky, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve věci porušení povinnosti stanovené dosavadním zákonem, se postupuje podle dosavadního zákona.

(4) Řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo o uložení sankce, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadního zákona a opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadního zákona.

(5) Řízení o udělení povolení, řízení o registraci a řízení o schválení nebo o udělení předchozího souhlasu zahájená nejpozději 3 měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadního zákona.

§ 140

(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo pojišťovna z třetího státu uvede tvorbu svých technických rezerv do souladu s tímto zákonem nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčen odstavec 2.

(2) Rozdíl mezi výší vyrovnávací rezervy vytvořené podle dosavadního zákona a výší vyrovnávací rezervy vytvořené podle tohoto zákona tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo pojišťovna z třetího státu rozpustí, a to v době počínaje účetním obdobím končícím v roce, v němž nabyl účinnosti tento zákon, nejpozději však do konce účetního období končícího po dni, ke kterému uplyne 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud se pojišťovna nerozhodne pro jednorázové rozpuštění přebytečné rezervy v roce, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, musí rezervu rozpustit v částkách rovnoměrně rozložených do jednotlivých let.

(3) Pojišťovací holdingová osoba a osoby náležející do skupiny této pojišťovací holdingové osoby uvedou svoji činnost do souladu s § 79 nejpozději do 31. prosince 2010. Pojišťovací holdingová osoba předloží ve lhůtě do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance podklady prokazující bezúhonnost a zkušenost osoby v jejím vedení podle § 92.

(4) Organizační složka zajišťovny z jiného členského státu zřízená na území České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za pobočku takové zajišťovny zřízenou podle tohoto zákona.

(5) Zajišťovna z třetího státu, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřídila na území České republiky svoji organizační složku, podá do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti podle § 47, s výjimkou zajišťovny z třetího státu uvedené v § 48 odst. 3.

(6) Do dne převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem se pro účely § 10 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 3 a 4 zaměstnancem centrálního depozitáře rozumí zaměstnanec Střediska cenných papírů.

(7) Tuzemská pojišťovna, jejíž základní kapitál je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nižší než jeho výše požadovaná podle § 18 tohoto zákona, navýší svůj základní kapitál nejméně na úroveň požadovanou podle § 18 tohoto zákona, a to ve lhůtě do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě nesplnění této povinnosti postupuje Česká národní banka podle § 116 odst. 2 písm. a) nebo podle § 118 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, a to v závislosti na výši základního kapitálu tuzemské pojišťovny ke dni uplynutí lhůty pro jeho navýšení.