Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IVZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VE VZTAHU K PŘEMĚNĚ A LIKVIDACI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY

§ 122Přeměna tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

(1) K fúzi, rozdělení, změně právní formy tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny nebo převodu jmění na pojišťovnu jako společníka nebo převodu jmění tuzemské zajišťovny na zajišťovnu jako společníka může dojít pouze po předchozím souhlasu České národní banky. Česká národní banka konzultuje tento záměr před vydáním rozhodnutí s příslušným orgánem dohledu v případě přeshraniční fúze a také s příslušným orgánem dohledu, který vykonává dohled ve skupině, ke které tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna náleží, není-li sama tímto orgánem.

(2) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 obsahuje důvody požadované přeměny, její účastníky a způsob provedení takové přeměny. K žádosti tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna přiloží doklady nezbytné pro posouzení možnosti požadované přeměny a jejího dopadu do činnosti takové pojišťovny nebo zajišťovny zejména s ohledem na zachování práv účastníků pojištění; obsah a náležitosti těchto dokladů stanoví vyhláška.

(3) Nepřípustná je přeměna formou

a) fúze tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny s osobou, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou,

b) převodu jmění osoby, která vykonává jinou činnost než činnost pojišťovací nebo zajišťovací nebo činnost s touto činností související, na pojišťovnu nebo zajišťovnu jako společníka,

c) rozdělení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny se vznikem osoby, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo

d) rozdělení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny sloučením s osobou, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou.

(4) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna zašle České národní bance na vědomí pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání o její přeměně.

§ 123Likvidace tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

(1) Nedojde-li ke zrušení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny její fúzí s jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo k jejímu zrušení rozdělením, zrušuje se pojišťovna nebo zajišťovna s likvidací.

(2) Likvidátora jmenuje a odvolává Česká národní banka, která vede seznam likvidátorů.

(3) Výši odměny likvidátora určuje Česká národní banka současně s jeho jmenováním.

(4) Aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, a aktiva ve výši požadavku na garanční fond podle § 77, slouží přednostně pro vypořádání nároků vyplývajících z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

(5) Pro likvidaci tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, které nebylo před likvidací odňato povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, platí § 116 odst. 4 obdobně. Vstup do likvidace však nastává teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka této pojišťovně nebo zajišťovně odňala povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

(6) V případě likvidace tuzemské pojišťovny musí být závazky vzniklé na základě smluv uzavřených prostřednictvím poboček nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby plněny stejným způsobem jako závazky vzniklé na základě jiných pojistných smluv této pojišťovny. To platí obdobně v případě likvidace tuzemské zajišťovny.

(7) Závazky vzniklé z provozované pojišťovací činnosti se uspokojí bez ohledu na národnost, státní příslušnost, pohlaví, bydliště nebo jiná podobná kritéria.

(8) K výmazu tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z obchodního rejstříku je třeba souhlas České národní banky.

§ 124Likvidátor

(1) Do seznamu likvidátorů Česká národní banka zapíše pouze fyzickou osobu plně svéprávnou, splňující podmínky důvěryhodnosti a která má vysokoškolské ekonomické nebo právnické vzdělání a praxi, nebo právnickou osobu splňující podmínky důvěryhodnosti, kvalifikovanou v oblasti ekonomiky pojišťoven nebo zajišťoven, anebo osobu s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem v jiném členském státu, která se prokáže oprávněním vydaným příslušným orgánem jiného členského státu tuto činnost vykonávat, a to na její návrh. Seznam likvidátorů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup a tento seznam aktualizuje v závislosti na provedených změnách.

(2) Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do tohoto seznamu povinen České národní bance přiložit k žádosti o zápis, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu likvidátorů stanoví vyhláška.

(3) Osoba zapsaná do seznamu likvidátorů bezodkladně oznámí České národní bance ztrátu své důvěryhodnosti a každou změnu údajů zapisovaných do tohoto seznamu. Česká národní banka osobu zapsanou do seznamu likvidátorů z tohoto seznamu vyškrtne, jestliže tato osoba přestane splňovat některou z podmínek podle odstavce 1 nebo o to požádá.

(4) Likvidátorem nemůže být jmenována osoba, která byla nebo je auditorem zrušované pojišťovny nebo zajišťovny nebo se jakýmkoliv způsobem na auditu podílela, nebo osoba, která je nebo byla v této pojišťovně nebo zajišťovně odpovědným pojistným matematikem nebo správcem, nebo k ní má nebo měla vztah, který by mohl být překážkou řádného výkonu funkce likvidátora.

(5) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní závěrku a jiné výkazy a doklady zpracované v průběhu likvidace v souladu se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, a na písemné vyžádání České národní banky další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace.

§ 125Likvidace pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu

Ustanovení § 123 odst. 2 až 5 a § 124 se použijí obdobně i v případě likvidace pobočky pojišťovny z třetího státu nebo pobočky zajišťovny z třetího státu zřízené na území České republiky. V případě pojišťovny z třetího státu, která založila své pobočky ve více členských státech, koordinuje likvidátor svoji činnost s příslušnými orgány a osobami odpovědnými za likvidaci poboček této pojišťovny v jiných členských státech; pro účely likvidace se tyto pobočky posuzují samostatně.