Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 119Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) osoba, která navrhuje změnu v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo v osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny uvede nepravdivý údaj v žádosti podané České národní bance podle § 19 odst. 2 nebo podle § 41 odst. 1; týká-li se uvedený údaj jiné osoby než té, která navrhuje změnu, musí se jednat o úmyslné uvedení nepravdivého údaje,

b) osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo tak, že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu s § 24 odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této účasti dojde přechodem práva, nebo v žádosti podané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo podle § 42 odst. 3 uvede nepravdivý údaj,

c) osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s § 45 odst. 1, oznámí České národní bance,

d) osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti a která přestala splňovat některou z podmínek podle § 8 odst. 1 a 2 nebo se dostala do střetu zájmů podle § 10, nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu této pojišťovně nebo zajišťovně a současně České národní bance,

e) osoba náležící ke skupině nesplní povinnost poskytnout tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, která podle tohoto zákona podléhá výkonu dohledu ve skupině, informace nezbytné pro výkon tohoto dohledu, nebo povinnost poskytnout obdobné informace České národní bance,

f) osoba, která byla zapsána do seznamu odpovědných pojistných matematiků, správců nebo likvidátorů, bezodkladně neoznámí České národní bance změnu údajů a podmínek, za kterých byla zapsána do tohoto seznamu,

g) jako zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec České národní banky pověřený výkonem dohledu v pojišťovnictví, poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 126, nebo

h) jako člen statutárního nebo dozorčího orgánu, zaměstnanec pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátor, správce nebo jeho zástupce podle § 100 nebo jako osoba činná pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo jako osoba, která byla členem statutárního nebo dozorčího orgánu, zaměstnancem pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátorem, správcem nebo jeho zástupcem podle § 100 nebo osobou činnou pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 127.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1000000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e) pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) až h) pokutu do 50000 Kč.