Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 122Přeměna tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny

(1) K fúzi, rozdělení, změně právní formy tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny nebo převodu jmění na pojišťovnu jako společníka nebo převodu jmění tuzemské zajišťovny na zajišťovnu jako společníka může dojít pouze po předchozím souhlasu České národní banky. Česká národní banka konzultuje tento záměr před vydáním rozhodnutí s příslušným orgánem dohledu v případě přeshraniční fúze a také s příslušným orgánem dohledu, který vykonává dohled ve skupině, ke které tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna náleží, není-li sama tímto orgánem.

(2) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 obsahuje důvody požadované přeměny, její účastníky a způsob provedení takové přeměny. K žádosti tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna přiloží doklady nezbytné pro posouzení možnosti požadované přeměny a jejího dopadu do činnosti takové pojišťovny nebo zajišťovny zejména s ohledem na zachování práv účastníků pojištění; obsah a náležitosti těchto dokladů stanoví vyhláška.

(3) Nepřípustná je přeměna formou

a) fúze tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny s osobou, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou,

b) převodu jmění osoby, která vykonává jinou činnost než činnost pojišťovací nebo zajišťovací nebo činnost s touto činností související, na pojišťovnu nebo zajišťovnu jako společníka,

c) rozdělení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny se vznikem osoby, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo

d) rozdělení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny sloučením s osobou, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou.

(4) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna zašle České národní bance na vědomí pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání o její přeměně.