Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 120Správní delikty právnických osob

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede nepravdivý údaj v žádosti podle § 13 odst. 5, § 19 odst. 1, § 32 odst. 4, § 35 odst. 2, § 36 odst. 5, § 40 odst. 1, § 47 odst. 2, § 49 odst. 1 nebo 3, § 74 odst. 4, § 76 odst. 4 písm. b), § 88 odst. 1, § 92 odst. 2, § 103 odst. 3, § 105 odst. 1, § 106 odst. 3, § 108 nebo § 122 odst. 2,

b) jako osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo tak, že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu s § 24 odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této účasti dojde přechodem práva, nebo v žádosti podané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo podle § 42 odst. 3 uvede nepravdivý údaj,

c) jako osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s § 45 odst. 1, oznámí České národní bance, nebo

d) jako osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti, a která přestala splňovat některou z podmínek podle § 9 odst. 1, nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu této pojišťovně nebo zajišťovně a současně České národní bance.

(2) Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správního deliktu tím, že

a) provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost v rozporu s povolením k provozování těchto činností uděleným Českou národní bankou,

b) ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nepředloží České národní bance ke schválení jinou osobu, která má nahradit osobu ve funkci, která ztratila svoji důvěryhodnost nebo se dostala do střetu zájmů,

c) ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené jí podle § 95, 110, 111 nebo § 113 Českou národní bankou při výkonu dohledu, nebo

d) v rozporu s § 6 odst. 3 využívá ke zprostředkování pojištění nebo zajištění, anebo k činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí služeb osoby, která tuto činnost vykonává v rozporu se zákonem upravujícím činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 56 odst. 4 při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použije hledisko odporující zásadě rovného zacházení.

(4) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo tuzemská pojišťovací holdingová osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) ustanoví do funkce osoby v jejím vedení osobu, které nebyl Českou národní bankou udělen souhlas, nebo

b) nenahradí bez zbytečného odkladu osobu v jejím vedení, která přestala splňovat některou z podmínek pro udělení souhlasu České národní banky s výkonem její funkce ve vedení.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. d) uloží Česká národní banka pokutu do 1000000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až c) a podle odstavce 4 pokutu do 50000000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 3 uloží Česká národní banka pokutu do 100000 Kč, jde-li o opětovné nesplnění této povinnosti, pokutu do 500000 Kč.