Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 4Dohled na místě

§ 94Základní pravidla výkonu dohledu na místě

(1) Při výkonu dohledu na místě prováděném Českou národní bankou se postup a vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými právnickými a fyzickými osobami podléhajícími dohledu v pojišťovnictví (dále jen „kontrolovaná osoba“) řídí kontrolním řádem podle zákona upravujícího výkon státní kontroly, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Dohled podle odstavce 1 provádí Česká národní banka

a) z vlastního podnětu,

b) na základě dožádání státního orgánu nebo dožádání příslušného orgánu dohledu,

c) pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis.

(3) Dohled podle odstavce 1 provádí pouze

a) zaměstnanec České národní banky, a to na základě jejího písemného pověření, nebo

b) osoba k tomu písemně pověřená příslušným orgánem dohledu jiného členského státu, jedná-li se o kontrolu činnosti pojišťovny z jiného členského státu nebo zajišťovny z jiného členského státu,

(dále jen „kontrolní pracovník“).

(4) Kontrolní pracovníci České národní banky jsou oprávněni

a) účastnit se jednání orgánů tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny,

b) vstupovat do prostorů osob, které podléhají výkonu dohledu v pojišťovnictví vykonávaného Českou národní bankou, včetně osob pro ně činných,

c) požadovat informace a doklady od osob, které podléhají výkonu dohledu v pojišťovnictví podle § 84 odst. 2 prováděném Českou národní bankou včetně osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu.

(5) Česká národní banka je oprávněna na základě dohody s příslušným orgánem dohledu jiného členského státu vytvářet kontrolní skupiny složené z kontrolních pracovníků podle odstavce 3 písm. a) a b), jsou-li předmětem dohledu osoby, jejichž činnost je předmětem výkonu dohledu těchto orgánů. To platí obdobně i v případě příslušného orgánu dohledu z třetího státu; v takovém případě musí mít osoby určené příslušným orgánem dohledu třetího státu písemné pověření České národní banky.

(6) Provádí-li dohled pouze kontrolní pracovníci k tomu pověření příslušným orgánem dohledu jiného členského státu, řídí se postup a vztahy mezi tímto orgánem dohledu a kontrolovanou osobou tímto zákonem, má-li kontrolovaná osoba bydliště nebo sídlo na území České republiky.

(7) Zjistil-li kontrolní pracovník skutečnost, která nasvědčuje porušení zákonem stanovené povinnosti nebo ohrožuje nebo může ohrozit finanční stabilitu kontrolované osoby, informuje o tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Česká národní banka uloží opatření k nápravě.