Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 140

(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo pojišťovna z třetího státu uvede tvorbu svých technických rezerv do souladu s tímto zákonem nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčen odstavec 2.

(2) Rozdíl mezi výší vyrovnávací rezervy vytvořené podle dosavadního zákona a výší vyrovnávací rezervy vytvořené podle tohoto zákona tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo pojišťovna z třetího státu rozpustí, a to v době počínaje účetním obdobím končícím v roce, v němž nabyl účinnosti tento zákon, nejpozději však do konce účetního období končícího po dni, ke kterému uplyne 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud se pojišťovna nerozhodne pro jednorázové rozpuštění přebytečné rezervy v roce, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, musí rezervu rozpustit v částkách rovnoměrně rozložených do jednotlivých let.

(3) Pojišťovací holdingová osoba a osoby náležející do skupiny této pojišťovací holdingové osoby uvedou svoji činnost do souladu s § 79 nejpozději do 31. prosince 2010. Pojišťovací holdingová osoba předloží ve lhůtě do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance podklady prokazující bezúhonnost a zkušenost osoby v jejím vedení podle § 92.

(4) Organizační složka zajišťovny z jiného členského státu zřízená na území České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za pobočku takové zajišťovny zřízenou podle tohoto zákona.

(5) Zajišťovna z třetího státu, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřídila na území České republiky svoji organizační složku, podá do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti podle § 47, s výjimkou zajišťovny z třetího státu uvedené v § 48 odst. 3.

(6) Do dne převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem se pro účely § 10 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 3 a 4 zaměstnancem centrálního depozitáře rozumí zaměstnanec Střediska cenných papírů.

(7) Tuzemská pojišťovna, jejíž základní kapitál je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nižší než jeho výše požadovaná podle § 18 tohoto zákona, navýší svůj základní kapitál nejméně na úroveň požadovanou podle § 18 tohoto zákona, a to ve lhůtě do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě nesplnění této povinnosti postupuje Česká národní banka podle § 116 odst. 2 písm. a) nebo podle § 118 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, a to v závislosti na výši základního kapitálu tuzemské pojišťovny ke dni uplynutí lhůty pro jeho navýšení.