Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 124Likvidátor

(1) Do seznamu likvidátorů Česká národní banka zapíše pouze fyzickou osobu plně svéprávnou, splňující podmínky důvěryhodnosti a která má vysokoškolské ekonomické nebo právnické vzdělání a praxi, nebo právnickou osobu splňující podmínky důvěryhodnosti, kvalifikovanou v oblasti ekonomiky pojišťoven nebo zajišťoven, anebo osobu s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem v jiném členském státu, která se prokáže oprávněním vydaným příslušným orgánem jiného členského státu tuto činnost vykonávat, a to na její návrh. Seznam likvidátorů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup a tento seznam aktualizuje v závislosti na provedených změnách.

(2) Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do tohoto seznamu povinen České národní bance přiložit k žádosti o zápis, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu likvidátorů stanoví vyhláška.

(3) Osoba zapsaná do seznamu likvidátorů bezodkladně oznámí České národní bance ztrátu své důvěryhodnosti a každou změnu údajů zapisovaných do tohoto seznamu. Česká národní banka osobu zapsanou do seznamu likvidátorů z tohoto seznamu vyškrtne, jestliže tato osoba přestane splňovat některou z podmínek podle odstavce 1 nebo o to požádá.

(4) Likvidátorem nemůže být jmenována osoba, která byla nebo je auditorem zrušované pojišťovny nebo zajišťovny nebo se jakýmkoliv způsobem na auditu podílela, nebo osoba, která je nebo byla v této pojišťovně nebo zajišťovně odpovědným pojistným matematikem nebo správcem, nebo k ní má nebo měla vztah, který by mohl být překážkou řádného výkonu funkce likvidátora.

(5) Likvidátor předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní závěrku a jiné výkazy a doklady zpracované v průběhu likvidace v souladu se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, a na písemné vyžádání České národní banky další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace.