Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST PÁTÁSPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 129

(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.

(2) Ministerstvo vnitra poskytuje České národní bance pro výkon její působnosti podle tohoto zákona na její žádost veškeré údaje týkající se fyzické osoby

a) z informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,

b) z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu a).

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 se České národní bance poskytují, je-li to nezbytné pro ověření správnosti nebo získání údajů o fyzické osobě, která má podle tohoto zákona prokázat České národní bance svoji bezúhonnost nebo se kterou bylo zahájeno nebo má být zahájeno správní řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku podle tohoto zákona nebo jedná-li se o správní řízení vedené Českou národní bankou, jehož je tato fyzická osoba účastníkem, nebo pro splnění jiné povinnosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona.

(4) Ministerstvo vnitra poskytne na žádost pojišťovny údaje týkající se fyzické osoby z informačního systému evidence obyvatel, a to

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození nebo úmrtí,

c) adresu místa trvalého pobytu,

pokud takový požadavek souvisí s jí provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činností.

(5) Ministerstvo vnitra poskytuje údaje uvedené v odstavcích 2 a 4 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z takto poskytnutých údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou v daném případě nezbytné.

(6) Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, včetně informací o zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na škodné nebo pojistné události, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani pojišťovacím zprostředkovatelem.

(7) Ten, o kom se informace podle odstavce 6 vedou, má právo na požádání seznámit se bezplatně s údaji, které jsou o něm vedeny.

(8) Pojišťovna přistupuje k získaným údajům jiné pojišťovny tak, jako by šlo o údaje z její vlastní činnosti.

§ 129a

(1) Pojišťovna umožní na základě písemné žádosti oprávněné osoby, po ukončení šetření pojistné události, nahlížet této osobě do spisu vedeného pojišťovnou v souvislosti s touto událostí nebo obdobného záznamu o průběhu šetření škodné události a pořizovat z něho za úplatu výpisy nebo kopie, a to z těch záznamů, které se týkají důvodu zamítnutí poskytnutí pojistného plnění nebo jeho výpočtu. Tím není dotčena povinnost pojišťovny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podle § 127.

(2) Pojišťovna žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, pokud na základě jejího písemného dotazu jí příslušný orgán z důvodu ohrožení řízení o trestném činu nebo projednávání správního deliktu s nahlížením do spisu pojišťovny sdělí písemně svůj nesouhlas. Pojišťovna je povinna odeslat tento písemný dotaz příslušnému orgánu do 30 dnů ode dne podání žádosti podle odstavce 1, pokud bylo v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno trestní nebo správní řízení.

§ 130

V případě právnické osoby se sídlem v zahraničí, která má podle tohoto zákona doložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, se předloží veřejná listina prokazující existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu. Pokud tato listina neobsahuje údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem. V případě, že statutárním orgánem zahraniční právnické osoby je jiná právnická osoba, doloží se i výpis z obchodního rejstříku právnické osoby nebo veřejná listina podle věty první, která je tímto statutárním orgánem.

§ 131Velká pojistná rizika v neživotním pojištění

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí

a) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,

b) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání,

c) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:

1. úhrn rozvahy 6200000 eur,

2. čistý obrat 12800000 eur,

3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.

(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek.

§ 132Informační povinnost pojišťovny v případě pohromy

(1) Pojišťovna, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotních pojištění, vztahující se k pojištění majetku sloužícímu k zabezpečení základních funkcí v území, poskytne, došlo-li k živelní nebo jiné pohromě, která je mimořádnou událostí, na jejímž základě byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, České národní bance na základě její písemné žádosti souhrnné informace o počtu a výši nahlášených škod a o výši vyplacených pojistných plnění za škody způsobené na pojištěném majetku, vymezeném zákonem upravujícím státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou. Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob podle tohoto zákona.

(2) V žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka stanoví lhůtu k poskytnutí informací a vymezí část území České republiky, které se požadované informace týkají.

(3) Náklady spojené s plněním povinnosti podle odstavce 1 nese pojišťovna, které vznikla povinnost poskytnout České národní bance informace.

(4) Rozsah souhrnných informací uvedených v odstavci 1 v členění podle příslušných odvětví pojištění vyhlásí Česká národní banka ve formě úředního sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky.

(5) Česká národní banka předává průběžně informace podle odstavce 1 v souhrnné podobě Ministerstvu financí, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 132aPovinné pojištění

(1) Stanoví-li právní předpis členského státu povinnost sjednat určité pojištění, je tato povinnost splněna pouze tehdy, je-li pojistná smlouva uzavřena v souladu s právními předpisy členského státu, které se týkají tohoto soukromého pojištění. Nachází-li se pojistné riziko na území více členských států, platí pro pojistnou smlouvu právo členského státu, který povinnost sjednat určité pojištění ukládá.

(2) Je-li v členském státě, který ukládá povinnost sjednat určité pojištění, uložena pojišťovně povinnost oznámit oprávněným orgánům jakýkoli zánik soukromého pojištění, pak tento zánik může být vůči poškozeným třetím osobám pojišťovnou namítán pouze za podmínek stanovených právními předpisy tohoto státu.

§ 133Výměna informací mezi příslušnými orgány dohledu

(1) Česká národní banka je oprávněna uzavřít smlouvu o spolupráci zajišťující za podmínek stanovených tímto zákonem výměnu informací s příslušným orgánem dohledu jiného státu.

(2) Česká národní banka je oprávněna informace, které získala podle odstavce 1, použít pouze

a) pro kontrolu splnění podmínek pro zahájení pojišťovací činnosti a pro kontrolu této činnosti, při sledování technických rezerv, solventnosti, administrativních postupů a postupů účtování a vnitřních kontrolních systémů,

b) v řízení před Českou národní bankou, nebo

c) při soudním řízení.

(3) Informace získané podle odstavce 1 a informace získané při výkonu kontroly na místě smí být poskytnuty pouze s výslovným souhlasem České národní banky nebo příslušného orgánu dohledu členského státu, ve kterém byla tato kontrola provedena, a pouze pro takové účely, pro které tento orgán dal svůj souhlas.

§ 134Informace poskytované Komisi Evropských společenství

(1) Česká národní banka sděluje Komisi Evropských společenství informace týkající se pojišťovnictví v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Evropských společenství nebo na její vyžádání, jestliže tyto informace mají přímý vztah k její působnosti v pojišťovnictví.

(2) Ministerstvo financí sděluje Komisi Evropských společenství informace podle odstavce 1, jestliže tyto informace mají přímý vztah k jeho působnosti v pojišťovnictví.

§ 135Reklama

Pojišťovna z jiného členského státu a pojišťovna z třetího státu je za stejných podmínek jako tuzemská pojišťovna oprávněna využívat v případě reklamy svých služeb všech dostupných komunikačních prostředků.