Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 82Účetnictví, audit a uveřejňování údajů o činnosti

(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pojišťovna z jiného členského státu, pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z jiného členského státu a zajišťovna z třetího státu, která svoji činnost na území České republiky provozuje prostřednictvím pobočky, vede účetnictví podle zákona upravujícího vedení účetnictví.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu oznámí České národní bance výběr auditora nebo auditorské společnosti (dále jen „auditor“), který má provést audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky podle odstavce 1.

(3) Ověření účetní závěrky pojišťovny nebo zajišťovny a konsolidované účetní závěrky tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny může provést pouze auditor, kterého Česká národní banka neodmítla do 30 dnů ode dne oznámení o výběru auditora podle odstavce 2.

(4) Česká národní banka auditora odmítne, pokud

a) je nebo v posledních 2 letech byl personálně nebo majetkově propojen s tuzemskou pojišťovnou, tuzemskou zajišťovnou, pojišťovnou z třetího státu nebo zajišťovnou z třetího státu, ve které má provést audit, nebo jestliže z jiných důvodů neposkytuje záruku nezávislého výkonu činnosti auditora,

b) jeho zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu pojišťoven nebo zajišťoven nebo jeho dosavadní praxe nedává jistotu řádného výkonu auditu, a to s ohledem na rozsah a složitost činností vykonávaných pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které má provést audit, nebo

c) řádně a včas neupozornil v auditorských zprávách na závažné nedostatky v účetní závěrce nebo na nedodržování povinností vyplývajících z právních předpisů.

(5) Valná hromada nebo členská schůze, která schvaluje řádnou účetní závěrku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, musí být svolána nejpozději do 4 měsíců od posledního dne účetního období, za které se tato účetní závěrka sestavuje. Pokud valná hromada nebo členská schůze tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí, pojišťovna nebo zajišťovna bez zbytečného odkladu zašle České národní bance způsob řešení připomínek valné hromady nebo členské schůze k ní.

(6) Pojišťovna nebo zajišťovna umožní každému nahlédnout do své účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu a zajišťovna z třetího státu je povinna uveřejňovat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou údaje o sobě, o složení akcionářů, o struktuře skupiny, jejíž je součástí, a o své činnosti a finanční situaci.

(8) Oznámení o výběru auditora tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího státu podle odstavce 2 obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo auditora,

b) dobu a obsah dosavadní činnosti auditora v oblasti účetnictví pojišťoven,

c) popis činností doposud vykonávaných v oblasti auditu pojišťoven nebo zajišťoven, popřípadě jiných finančních institucí,

d) kárná opatření přijatá Komorou auditorů České republiky nebo jinou obdobnou institucí v zahraničí vůči auditorovi, byla-li taková přijata, a

e) informaci o personálním nebo majetkovém propojení s pojišťovnou nebo zajišťovnou, ve které má provést audit, je-li takové propojení.