Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 133Výměna informací mezi příslušnými orgány dohledu

(1) Česká národní banka je oprávněna uzavřít smlouvu o spolupráci zajišťující za podmínek stanovených tímto zákonem výměnu informací s příslušným orgánem dohledu jiného státu.

(2) Česká národní banka je oprávněna informace, které získala podle odstavce 1, použít pouze

a) pro kontrolu splnění podmínek pro zahájení pojišťovací činnosti a pro kontrolu této činnosti, při sledování technických rezerv, solventnosti, administrativních postupů a postupů účtování a vnitřních kontrolních systémů,

b) v řízení před Českou národní bankou, nebo

c) při soudním řízení.

(3) Informace získané podle odstavce 1 a informace získané při výkonu kontroly na místě smí být poskytnuty pouze s výslovným souhlasem České národní banky nebo příslušného orgánu dohledu členského státu, ve kterém byla tato kontrola provedena, a pouze pro takové účely, pro které tento orgán dal svůj souhlas.