Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 129

(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.

(2) Ministerstvo vnitra poskytuje České národní bance pro výkon její působnosti podle tohoto zákona na její žádost veškeré údaje týkající se fyzické osoby

a) z informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,

b) z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu a).

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 se České národní bance poskytují, je-li to nezbytné pro ověření správnosti nebo získání údajů o fyzické osobě, která má podle tohoto zákona prokázat České národní bance svoji bezúhonnost nebo se kterou bylo zahájeno nebo má být zahájeno správní řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku podle tohoto zákona nebo jedná-li se o správní řízení vedené Českou národní bankou, jehož je tato fyzická osoba účastníkem, nebo pro splnění jiné povinnosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona.

(4) Ministerstvo vnitra poskytne na žádost pojišťovny údaje týkající se fyzické osoby z informačního systému evidence obyvatel, a to

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození nebo úmrtí,

c) adresu místa trvalého pobytu,

pokud takový požadavek souvisí s jí provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činností.

(5) Ministerstvo vnitra poskytuje údaje uvedené v odstavcích 2 a 4 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z takto poskytnutých údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou v daném případě nezbytné.

(6) Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, včetně informací o zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na škodné nebo pojistné události, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani pojišťovacím zprostředkovatelem.

(7) Ten, o kom se informace podle odstavce 6 vedou, má právo na požádání seznámit se bezplatně s údaji, které jsou o něm vedeny.

(8) Pojišťovna přistupuje k získaným údajům jiné pojišťovny tak, jako by šlo o údaje z její vlastní činnosti.