Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 138

(1) Pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo doručeno osvědčení České národní banky vydané podle § 137, uvede do 2 měsíců ode dne doručení tohoto osvědčení veškerá označení jí provozovaných činností do souladu s tímto osvědčením. Toto osvědčení se považuje za listinu o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního rejstříku podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.

(2) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, která je oprávněna provozovat zajišťovací činnost na základě povolení k provozování zajišťovací činnosti vydaného podle dosavadního zákona, upraví do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svoji zajišťovací činnost do souladu s tímto zákonem. V této lhůtě předloží České národní bance údaje podle § 37 odst. 3 písm. a) a údaje podle § 37 odst. 3 písm. f) bodů 4 a 5.

(3) Tuzemská pojišťovna nebo pojišťovna z třetího státu, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna provozovat zajišťovací činnost pouze formou fakultativního zajištění podle dosavadního zákona, je povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit České národní bance žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti podle tohoto zákona, nebo tuto činnost ukončit. Česká národní banka rozhodne o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti po prokázaní splnění podmínek stanovených tímto zákonem.