Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 139

(1) Seznamy odpovědných pojistných matematiků, správců a likvidátorů podle dosavadního zákona se považují za seznamy odpovědných pojistných matematiků, správců a likvidátorů podle tohoto zákona.

(2) Nucená správa zavedená podle dosavadního zákona, která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, se dokončí podle dosavadního zákona.

(3) Porušení povinnosti stanovené dosavadním zákonem se posuzuje podle dosavadního zákona. U rozhodnutí Ministerstva financí nebo České národní banky, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve věci porušení povinnosti stanovené dosavadním zákonem, se postupuje podle dosavadního zákona.

(4) Řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo o uložení sankce, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadního zákona a opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadního zákona.

(5) Řízení o udělení povolení, řízení o registraci a řízení o schválení nebo o udělení předchozího souhlasu zahájená nejpozději 3 měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadního zákona.