Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 136

(1) Česká národní banka upraví vyhláškou

a) požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 7 odst. 3),

b) formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o udělení povolení k provozování

1. pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou (§ 15 odst. 4),

2. pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu (§ 34 odst. 4),

3. zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou (§ 37 odst. 4),

4. zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu (§ 48 odst. 4),

c) formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti v tuzemské pojišťovně (§ 25 odst. 7) a v tuzemské zajišťovně (§ 43 odst. 7),

d) formu, termíny a způsob předkládání statistických informací podle § 31 odst. 3,

e) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní bance předložen (§ 55 odst. 1),

f) metody, kterými se stanoví výpočet výše vyrovnávací technické rezervy a podmínky jejího čerpání (§ 64 odst. 1),

g) postup, kterým se určuje maximální výše technické úrokové míry (§ 65 odst. 4),

h) limity pro jednotlivé položky finanční skladby a podmínky, za kterých lze tyto položky zařadit do skladby finančního umístění (§ 74 odst. 1),

i) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o skladbě finančního umístění, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do kterých má být České národní bance předložen (§ 74 odst. 5),

j) výčet položek, ze kterých se vypočítá disponibilní a požadovaná míra solventnosti a způsob výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti, včetně položek, které lze do výpočtu zahrnout nebo odečíst pouze při splnění podmínek stanovených vyhláškou (§ 76 odst. 3),

k) formu, obsah sdělení poměrného rozdělení základního kapitálu a náležitosti žádosti o změnu poměrného rozdělení základního kapitálu (§ 76 odst. 7),

l) výčet položek, které lze zahrnout do garančního fondu (§ 77 odst. 5),

m) způsob výpočtu upravené míry solventnosti (§ 79 odst. 1),

n) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu solventnosti (§ 79 odst. 4),

o) formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika podle § 81 odst. 6,

p) rozsah, způsob a termíny uveřejňování údajů podle § 82 odst. 7,

r) způsob předkládání informací podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), náležitosti, formu, členění, termíny, způsob a lhůty pro předkládání průběžných výkazů o činnosti podle § 85 odst. 2 písm. c) a dalších informací podle § 85 odst. 3 (§ 85 odst. 6),

s) obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací nezbytných pro výkon dohledu ve skupině (§ 90 odst. 7),

t) rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do seznamu správců povinen České národní bance předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu správců podle (§ 100 odst. 2),

u) rozsah informací a dokladů prokazujících splnění provozních předpokladů pro správu převáděného pojistného kmene nebo jeho části [§ 104 odst. 4 písm. a)] a pro správu převáděného kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části [§ 107 odst. 4 písm. a)],

v) rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího státu a zajišťovny z třetího státu na území České republiky předkládaných České národní bance, způsob a lhůty pro jejich předkládání (§ 115),

w) obsah a náležitosti dokladů předkládaných k žádosti o souhlas s přeměnou (§ 122 odst. 2),

x) rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do seznamu likvidátorů povinen České národní bance předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu likvidátorů (§ 124 odst. 2).

(2) Česká národní banka je oprávněna od předložení výkazů nebo informací uvedených v odstavci 1 písm. d), e), i), p), r), s) a v) upustit nebo změnit lhůtu pro jejich předložení, pokud by takový výkaz nebo informace nebyly z objektivních důvodů vypovídající.

(3) Česká národní banka upraví vyhláškou podmínky a organizační předpoklady pro předkládání výkazů nebo informací uvedených v odstavci 1 písm. d), e), i), p), r), s) a v).