Zákon o pojišťovnictví

277/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IIISPRÁVNÍ DELIKTY

§ 119Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) osoba, která navrhuje změnu v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo v osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny uvede nepravdivý údaj v žádosti podané České národní bance podle § 19 odst. 2 nebo podle § 41 odst. 1; týká-li se uvedený údaj jiné osoby než té, která navrhuje změnu, musí se jednat o úmyslné uvedení nepravdivého údaje,

b) osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo tak, že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu s § 24 odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této účasti dojde přechodem práva, nebo v žádosti podané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo podle § 42 odst. 3 uvede nepravdivý údaj,

c) osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s § 45 odst. 1, oznámí České národní bance,

d) osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti a která přestala splňovat některou z podmínek podle § 8 odst. 1 a 2 nebo se dostala do střetu zájmů podle § 10, nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu této pojišťovně nebo zajišťovně a současně České národní bance,

e) osoba náležící ke skupině nesplní povinnost poskytnout tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, která podle tohoto zákona podléhá výkonu dohledu ve skupině, informace nezbytné pro výkon tohoto dohledu, nebo povinnost poskytnout obdobné informace České národní bance,

f) osoba, která byla zapsána do seznamu odpovědných pojistných matematiků, správců nebo likvidátorů, bezodkladně neoznámí České národní bance změnu údajů a podmínek, za kterých byla zapsána do tohoto seznamu,

g) jako zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec České národní banky pověřený výkonem dohledu v pojišťovnictví, poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 126, nebo

h) jako člen statutárního nebo dozorčího orgánu, zaměstnanec pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátor, správce nebo jeho zástupce podle § 100 nebo jako osoba činná pro pojišťovnu nebo zajišťovnu anebo jako osoba, která byla členem statutárního nebo dozorčího orgánu, zaměstnancem pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátorem, správcem nebo jeho zástupcem podle § 100 nebo osobou činnou pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 127.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1000000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e) pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) až h) pokutu do 50000 Kč.

§ 120Správní delikty právnických osob

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) uvede nepravdivý údaj v žádosti podle § 13 odst. 5, § 19 odst. 1, § 32 odst. 4, § 35 odst. 2, § 36 odst. 5, § 40 odst. 1, § 47 odst. 2, § 49 odst. 1 nebo 3, § 74 odst. 4, § 76 odst. 4 písm. b), § 88 odst. 1, § 92 odst. 2, § 103 odst. 3, § 105 odst. 1, § 106 odst. 3, § 108 nebo § 122 odst. 2,

b) jako osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou účast v tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo tak, že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu s § 24 odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této účasti dojde přechodem práva, nebo v žádosti podané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo podle § 42 odst. 3 uvede nepravdivý údaj,

c) jako osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s § 45 odst. 1, oznámí České národní bance, nebo

d) jako osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými tento zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti, a která přestala splňovat některou z podmínek podle § 9 odst. 1, nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu této pojišťovně nebo zajišťovně a současně České národní bance.

(2) Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správního deliktu tím, že

a) provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost v rozporu s povolením k provozování těchto činností uděleným Českou národní bankou,

b) ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nepředloží České národní bance ke schválení jinou osobu, která má nahradit osobu ve funkci, která ztratila svoji důvěryhodnost nebo se dostala do střetu zájmů,

c) ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené jí podle § 95, 110, 111 nebo § 113 Českou národní bankou při výkonu dohledu, nebo

d) v rozporu s § 6 odst. 3 využívá ke zprostředkování pojištění nebo zajištění, anebo k činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí služeb osoby, která tuto činnost vykonává v rozporu se zákonem upravujícím činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 56 odst. 4 při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použije hledisko odporující zásadě rovného zacházení.

(4) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo tuzemská pojišťovací holdingová osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) ustanoví do funkce osoby v jejím vedení osobu, které nebyl Českou národní bankou udělen souhlas, nebo

b) nenahradí bez zbytečného odkladu osobu v jejím vedení, která přestala splňovat některou z podmínek pro udělení souhlasu České národní banky s výkonem její funkce ve vedení.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. d) uloží Česká národní banka pokutu do 1000000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až c) a podle odstavce 4 pokutu do 50000000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 3 uloží Česká národní banka pokutu do 100000 Kč, jde-li o opětovné nesplnění této povinnosti, pokutu do 500000 Kč.

§ 121Společná ustanovení k správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let, v případě pojišťovny nebo zajišťovny do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. Náklady tohoto správního řízení vybírá a vymáhá Česká národní banka a jejich úhrada je jejím příjmem.

(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.