Občanský soudní řád

99/1963 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 358

Řízení v nájemních věcech, zahájená přede dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, dokončí se podle dosavadních předpisů.