Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 11

Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.