Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 110

Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.