Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 12

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.

(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.