Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 60

Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.