Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 8

Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.