Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 21

Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.