Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.