Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 55

Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.