Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 20

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.