Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.