Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 48

Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.