Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.