Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 31

(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.

(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.