Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 76

(1) Vláda rozhoduje ve sboru.

(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.