Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 6

Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.