Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.