Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 7

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.