Ústava České republiky

1/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

Čl. 113

Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.