Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních cenných papírů.

(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie upravující závěrečné vyrovnání a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání.

(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) a správní delikty v návaznosti na

a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury,

b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání,

c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů,

d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a

e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů.