Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 158Správní delikty organizátora regulovaného trhu

(1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu tím, že

a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1,

b) poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování nebo pravidly přístupu,

c) neposkytne službu s odbornou péčí podle § 41 odst. 1 a 2,

d) nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50 odst. 1 až 6,

e) poruší organizační požadavky podle § 48 nebo některý z nich,

f) nesplní informační povinnost podle § 50,

g) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

h) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52, nebo

i) nesplní některou z povinností podle § 67 nebo 68.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.